കാണ്മാനില്ല

പട്ടേപ്പാടം സ്വദേശി ഒലുക്കൂർ ബിജുവിനെ (46) ജൂലൈ3 2023 രാവിലെ 5.30 മുതൽ കാണാതായിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ…

You cannot copy content of this page