ഉൾനാടൻ മത്സ്യ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പും, ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയും സംയുക്തമായി വിവിധ പൊതുക്കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യവിത്ത് നിക്ഷേപം നടത്തി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സർക്കാർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പും, ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി – പൊതുക്കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതി…

You cannot copy content of this page