മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത്‌ പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ലോക വയോജനദിനം ആചരിച്ചു

മുരിയാട് : കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ KSSPU മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് യൂണിറ്റിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോകവയോജന ദിനാചരണവും 75…

You cannot copy content of this page