കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലെ മുഴുവൻ പേരേയും നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കണം – കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ സംഖ്യ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചു നൽകുവാൻ സർക്കാർ സത്വര നടപടികൾ…

You cannot copy content of this page