വയോമന്ദസ്മിതം വയോ ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചു

വേഴക്കാട്ടുകര : നൂറ് ദിനം നൂറ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വയോമന്ദസ്മിതം വയോക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു. ഏഴാം വാര്‍ഡ് വേഴക്കാട്ടുകര…

You cannot copy content of this page