ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 15.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ഏതാനും ദിവസത്തിനു ശേഷം വെയിൽ തെളിഞ്ഞു

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 15.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട മേഖലയിൽ മഴ വിട്ടുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനും ദിവസത്തിനു ശേഷം വെയിൽ തെളിഞ്ഞു

You cannot copy content of this page