പീച്ചി വന്യജീവി ഡിവിഷൻ മുഖം മിനുക്കുന്നു, ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്ക് പുതിയ ലോഗോകൾ

അർത്ഥവത്തായ ലോഗോകൾകൊണ്ട് പീച്ചി വന്യജീവി ഡിവിഷൻ മുഖം മിനുക്കുന്നു. ഓരോ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ ലോഗോയും രൂപകൽപന…

You cannot copy content of this page