വാഴക്കൃഷിയ്ക്ക് കുമ്മായത്തിനും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കിനും സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ജനകീയസൂത്രണം 2023- 24 വാഴക്കൃഷിയ്ക്ക് കുമ്മായത്തിനും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കിനും സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

~പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ
~2023-24 വർഷത്തെ ഭൂനികുതി രസീതി-പകർപ്പ്
~അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കുമ്മായവും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കും വാങ്ങി ഒറിജിനൽ ജി.എസ്.ടി. ബിൽ
~ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ്
~ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്


അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 ഒക്ടോബർ 16

ജനകീയാസൂത്രണം വാഴക്കൃഷിയ്ക്ക് കുമ്മായത്തിനും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കിനും സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കർഷകർ ചുരുങ്ങിയത് 50 വാഴയെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാകണം.

continue reading below...

continue reading below..

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/LHvranOVueb9L2MnR0w1SR
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O
subscribe YouTube Channel
https://www.youtube.com/irinjalakudanews

You cannot copy content of this page