ഇരിങ്ങാലക്കുട ബി ആർ സി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 1,2,3 തിയ്യതികളിലായി നടത്തുന്ന സയൻസ് ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ഇരിങ്ങാലക്കുട ബി ആർ സി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി 1,2,3…

കുട്ടികളുടെ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്‌ സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ സമേതം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ചരിത്രാന്വേഷണ യാത്രയുടെ നഗരസഭാതല അവതരണ…

ഇന്നവേറ്റീവ് കൊമേഴ്സ് പരിശീലനം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ബി.ആർ.സി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളിലെ സംരംഭകത്വം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്നവേറ്റീവ് കോമേഴ്സ് പരിശീലനം നടന്നു.…

You cannot copy content of this page