ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യച്ചങ്ങലയും റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : വ്യക്തികളുടെയും അതുവഴി സമൂഹത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്ക് വിഘാതമാകുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം തടയുകയും പുതുതലമുറയെ ബോധവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന…

You cannot copy content of this page