കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ചെണ്ട മേളം എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീം

കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ചെണ്ട മേളം എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷണൽ…

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സംസ്കൃതം സംഘഗാനം ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ.എഫ്.സി.എച്ച്.എസ് ടീം

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സംസ്കൃതം സംഘഗാനം ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ.എഫ്.സി.എച്ച്.എസ് ടീം. നവൽദിയ എം…

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ അറബി കലോത്സവത്തിൽ 65 പോയിന്റോടെ ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും 31 പോയിന്റോടെ യു.പി വിഭാഗം ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ബി വി എം എച്ച് എസ് എസ് കൽപറമ്പ് നേടി

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ അറബി കലോത്സവത്തിൽ 65 പോയിന്റോടെ ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും 31 പോയിന്റോടെ…

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്.എസ് വിഭാഗം പൂരക്കളിയിൽ എടതിരിഞ്ഞി എച്ച്.ഡി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്.എസ് വിഭാഗം പൂരക്കളിയിൽ എടതിരിഞ്ഞി എച്ച്.ഡി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്.എസ് വിഭാഗം ചവിട്ട്നാടകത്തിൽ എടതിരിഞ്ഞി എച്ച്.ഡി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്.എസ് വിഭാഗം ചവിട്ട്നാടകത്തിൽ എടതിരിഞ്ഞി എച്ച്.ഡി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ചെണ്ട മേളം ഹൈസ്കൂൾ & ഹയർ സെക്കന്ററി ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് നേടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ചെണ്ട മേളം ഹൈസ്കൂൾ & ഹയർ സെക്കന്ററി ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് നേടി ഇരിങ്ങാലക്കുട…

You cannot copy content of this page