തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ അറബി കലോത്സവത്തിൽ 65 പോയിന്റോടെ ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും 31 പോയിന്റോടെ യു.പി വിഭാഗം ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ബി വി എം എച്ച് എസ് എസ് കൽപറമ്പ് നേടി

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ അറബി കലോത്സവത്തിൽ 65 പോയിന്റോടെ ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും 31 പോയിന്റോടെ യു.പി വിഭാഗം ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ബി.വി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കൽപറമ്പ് നേടി

You cannot copy content of this page