തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സംസ്കൃതം സംഘഗാനം ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ.എഫ്.സി.എച്ച്.എസ് ടീം

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സംസ്കൃതം സംഘഗാനം ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ.എഫ്.സി.എച്ച്.എസ് ടീം.

നവൽദിയ എം ദിനിൽ, പാർവതി കെ.ജി, ലക്ഷ്മി ദയ എ.എ, ഭൈമി വി വാര്യർ, മീനാക്ഷി എ.എസ്, കല്യാണി കെ.എസ് പാർവതിദയ എ.എ.

You cannot copy content of this page