ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 1 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രം. ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 1 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. മുന്ന് ദിവസമായി മേഖലയിൽ മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു

You cannot copy content of this page