കർഷക അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കർഷക ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മികച്ച കർഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്കായി വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ കൃഷി ഭവന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കർഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 1ന് 5 മണിക്കുള്ളിൽ കൃഷിഭവനിൽ സമർപ്പിക്കണം.

താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മികച്ച കർഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

നെൽകർഷകൻ/കർഷക

സമ്മിശ്ര കർഷകൻ/കർഷക

വനിതാ കർഷക

ജൈവ കർഷകൻ/കർഷക

പട്ടികജാതി കർഷകൻ/കർഷക

യുവകർഷകൻ/കർഷക

വിദ്യാർത്ഥി കർഷകൻ/കർഷക

ക്ഷീരകർഷകൻ/കർഷക

മുതിർന്ന കർഷകൻ / കർഷക


അപേക്ഷ – വെള്ളക്കടലാസ്സിൽ ഏതു വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നും ആയതിന്‍റെ വിവരങ്ങളും, കൂടെ ഫോൺ നമ്പർ, കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നികുതി കോപ്പിയും അടക്കം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് കൃഷി ഭവനിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O

continue reading below...

continue reading below..