തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ്

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ്
(07-07-2023, 5pm)

1. പെരിങ്ങൽകുത്ത്
ഇപ്പോഴത്തെ നില
423.40 മീറ്റർ
പരമാവധി ജലനിരപ്പ്
424 മീറ്റർ

2. പീച്ചി
ഇപ്പോഴത്തെ നില
67.54 മീറ്റർ
പരമാവധി ജലനിരപ്പ്
79.25 മീറ്റർ

3. ചിമ്മിനി
ഇപ്പോഴത്തെ നില
53.03 മീറ്റർ
പരമാവധി ജലനിരപ്പ്
76.70 മീറ്റർ

4. വാഴാനി
ഇപ്പോഴത്തെ നില
48.47 മീറ്റർ
പരമാവധി ജലനിരപ്പ്
62.48 മീറ്റർ

5. മലമ്പുഴ
ഇപ്പോഴത്തെ നില
104.39 മീറ്റർ
പരമാവധി ജലനിരപ്പ്
115.06 മീറ്റർ

6. ഷോളയാർ
ഇപ്പോഴത്തെ നില
2624.70 അടി
പരമാവധി ജലനിരപ്പ്
2663 അടി

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O