കേന്ദ്ര സംഗീത സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു – ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് രണ്ടെണ്ണം, 2023 ലെ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഗുരു വേണു ജി ക്കും 2022-ലെ ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ യുവ പുരസ്‌കാരം നങ്ങ്യാർകൂത്ത് കലാകാരി അപർണ നങ്ങ്യാർക്കും

കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് രണ്ടെണ്ണം
പെർഫോമിംഗ് ആർട്‌സിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംഭാവനക്ക് 2023 ലെ കേന്ദ്ര സംഗീത സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഗുരു വേണു ജി ക്കും 2022-ലെ ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ യുവപുരസ്‌കർ പുരസ്‌കാരം നങ്ങ്യാർകൂത്ത് കലാകാരി അപർണ നങ്ങ്യാർക്കും കൂടാതെ തിയേറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ 2022 ലെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം മാർഗി മധു ചാക്യാർ (കുടിയാട്ടം)

കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പുകളുടെ പ്രഖ്യാപനവും (അക്കാദമി രത്‌ന) & 2022, 2023 വർഷങ്ങളിലെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡുകൾ (അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം) ഒപ്പം 2022, 2023 വർഷങ്ങളിലെ ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ യുവപുരസ്‌കർ എന്നിവ ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ദേശീയ തലത്തിൽ സംഗീതം നൃത്തം നാടകം എന്നിവക്കായുള്ള അക്കാദമിയായ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗം പ്രകടന കലാരംഗത്തെ ആറ് പ്രമുഖരെ അക്കാദമി ഫെല്ലോകളായി (അക്കാദമി രത്‌ന). ഐകകണ്‌ഠേന തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതോടൊപ്പം സംഗീതം, നൃത്തം, നാടകം, പരമ്പരാഗത / നാടോടി / ആദിവാസി സംഗീതം / നൃത്തം / നാടകം, പാവകളി എന്നിവയും സംഗീത നാടക അക്കാദമിക്കുള്ള പെർഫോമിംഗ് ആർട്‌സിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംഭാവന / സ്കോളർഷിപ്പ് നായി 2022, 2023 വർഷങ്ങളിലെ അവാർഡുകലും പ്രഖ്യാപിച്ചു. (അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം).

2022-ലെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ യുവ പുരസ്‌കാരവും 2023 ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ യുവപുരസ്‌കാർ എന്നിവയും പ്രഖ്യാപിച്ചു 25,000/- രൂപയും ഒരു താമ്രപത്രവും അംഗവസ്ത്രവുമനു പുരസ്‌കാരം

1952 മുതൽ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ നൽകിവരുന്നു. ഈ ബഹുമതികൾ മാത്രമല്ല മികവിൻ്റെയും നേട്ടത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുക, മാത്രമല്ല കലാരംഗത് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് . അക്കാദമി ഫെല്ലോയുടെ ബഹുമതി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും,അക്കാദമി അവാർഡ്ഒ രു ലക്ഷം രൂപയും ഒരു താമ്രപത്ര കൂടാതെ അംഗവസ്ത്രവു മാണ്.

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പുകളും അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്യുക

You cannot copy content of this page