അഡ്വ. ശശികുമാർ ഇടപ്പുഴയെ വേളൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുത്തു

അഡ്വ. ശശികുമാർ ഇടപ്പുഴയെ വേളൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുത്തു

You cannot copy content of this page