ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷം – ഘോഷയാത്ര – തൽസമയം

continue reading below...

continue reading below..

ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷം – ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര – തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

You cannot copy content of this page