കർഷകദിനത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ നിന്നും മികച്ച കർഷകരെ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു – അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

കർഷകദിനത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ നിന്നും മികച്ച കർഷകരെ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു
അപേക്ഷ ഫോമിന്റെ മാതൃക ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ പൊറത്തിശ്ശേരി കൃഷിഭവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൃഷിഭവനിലോ നൽകാം
സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 2023 ഓഗസ്റ്റ് 5

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കർഷകദിനാഘോഷത്തിൻറെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്നും മികച്ച കർഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. താഴെപറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച കർഷകരെ കർഷകദിനത്തിൽ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കായി ഓഗസ്റ്റ് 5 നു മുമ്പായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ പൊറത്തിശ്ശേരി കൃഷിഭവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൃഷിഭവനിലോ നൽകാം അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.1. മികച്ച നെൽകർഷകൻ / കർഷക
2. മികച്ച ജൈവകർഷകൻ / കർഷക
3 മികച്ച വനിത കർഷക
4. മികച്ച SC കർഷകൻ / കർഷക
5. മികച്ച ക്ഷീരകർഷകൻ / കർഷക
6. മികച്ച കർഷക വിദ്യാർത്ഥി /വിദ്യാർത്ഥിനി
7. മികച്ച അടുക്കളതോട്ടം/മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി
8. മികച്ച വാഴകർഷകൻ
9. മികച്ച ജാതി കർഷകൻ
10.നഗരസഭയിലെ മുതിർന്ന കർഷകൻ /കർഷക


അപേക്ഷ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷ ഫോമിന്റെ മാതൃക ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ കൃഷിഭവനിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 2023 ഓഗസ്റ്റ് 5.

continue reading below...

continue reading below..

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O