സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററ്റി ഓഫ് കൾച്ചർ – സൗത്ത് സോൺ ബോർഡ് മെമ്പറായി ( Member of the Board of Governors of SZCC) ഇരിങ്ങാലക്കുട പേഷ്കാർ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന സോപാന സംഗീത ഗായിക കുമാരി ആശാ സുരേഷിനെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററ്റി ഓഫ് കൾച്ചർ – സൗത്ത് സോൺ ബോർഡ് മെമ്പറായി ( Member of the Board of Governors of SZCC) ഇരിങ്ങാലക്കുട പേഷ്കാർ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന സോപാന സംഗീത ഗായിക കുമാരി ആശാ സുരേഷിനെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page