തൃശൂർ മേഖലാ വോക്കേഷണൽ എക്സ്പോ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ: ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തൃശൂർ മേഖലാ വോക്കേഷണൽ എക്സ്പോ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ: ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു. ചാലക്കുടി എo.എൽ.എ…

വോക്കേഷണൽ എക്സ്പോയിൽ മോസ്റ്റ്‌ ഇന്നോവറ്റീവ് കാറ്റഗറിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇലക്ട്രിക് വിൽബാരോ ശ്രദ്ധേയമായി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ: ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച തൃശൂർ മേഖലാ വോക്കേഷണൽ എക്സ്പോയിൽ പെരിഞ്ഞനം ആർ…

You cannot copy content of this page