ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 111 മില്ലിമീറ്റർ മഴ, ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിതമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 111 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.
ഈ സീസണിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവാണിത്.
ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിതമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 111 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ഈ സീസണിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവാണിത്. ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിതമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു

You cannot copy content of this page