അശോക വൃക്ഷത്തൈകൾ കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം ഭൂമിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ജൂൺ അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : അന്യം നിന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അശോകവൃക്ഷ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യംവച്ച് കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വത്തിന്‍റെ അധീനതയിലുള്ള 75 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി പതിനായിരം അശോക വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും.

ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം സംഗമേശ്വര ആയുർവേദ ഗ്രാമം, കേരള സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യ ബോർഡിന്‍റെയും, മറ്റത്തൂർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെയും സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന അശോക വനം പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം 2022 ഡിസംബർ 4ന് ബഹു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ. ബിന്ദു നിർവഹിച്ചിരുന്നു.

ആയുർവേദ ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന ചേരുവയായ അശോകം ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ രോഗ ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധമാണ് അശോകം. കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള 75 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പതിനായിരം അശോക വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

ദേവസ്വത്തിന്റെ മറ്റു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ വികസന പദ്ധതികൾക്കോ കോട്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിന്റെ അതിരുകളിലായാണ് ഇവ നട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

You cannot copy content of this page