വള്ളിവട്ടം പൈങ്ങോട് പൂവ്വത്തുംകടവിൽ ഭാസ്കരൻ ഭാര്യ ഭാനുമതി (89) നിര്യാതയായി

വള്ളിവട്ടം പൈങ്ങോട് പൂവ്വത്തുംകടവിൽ ഭാസ്കരൻ ഭാര്യ ഭാനുമതി (89) നിര്യാതയായി. മക്കൾ രമരവീന്ദ്രൻ, രജനീബാബു, രത്നവല്ലി, സജീവ്ബാബു, ദിലീപ്ബാബു, മരുമക്കൾ രവീന്ദ്രൻ,ബാബു, ജലജ, രാജി.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page