ക്രൈസ്റ്റ് എൻഎസ്എസിന് ഇരട്ടിമധുരം

ഇരിങ്ങാലക്കുട: കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2021-22 അധ്യയനവർഷത്തിലെ എൻ എസ് എസ് അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് അവാർഡുകളുമായി ക്രൈസ്റ്റ് എൻ എസ് എസ് തിളങ്ങിനിന്നു. 2021- 22 അധ്യയനവർഷത്തിലെ മികച്ച എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റായി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജും മികച്ച പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായി ജിയോളജി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ തരുൺ ആറിനെയും മികച്ച വോളണ്ടിയർ ആയി മൂന്നാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥി ജോൺ ജോജുവിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.  തുടർച്ചയായി 2016, 2019, 2022 വർഷങ്ങളിൽ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് 2020, 2021, 2022 വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാംതവണയാണ് മികച്ച എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയറിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. റെജുവനേറ്റ് എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ പുനരുപയോഗം, പേനകളുടെ ശേഖരണവും പുനരുപയോഗവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള   ‘പെൻഡ്രൈവ്’, കാഴ്ചപരിമിതർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ‘ശ്രവ്യം’, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നോട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ‘എന്റെ പുസ്തകം’ , വിദ്യാർഥികൾക്കായി ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലിബർ ഖാസ, വീടുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ‘ആരാമം’ എന്നീ പദ്ധതികൾ ക്രൈസ്റ്റ് എൻ  എസ് എസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page