കേരള സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സയൻസ് ക്വിസ്സിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ.എഫ്.സി.എച്ച്.എസ് ലെ ലക്ഷ്മിദയ എ.എ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കേരള സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോ 2023 ൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സയൻസ് ക്വിസ്സിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ എഫ് സി എച്ച് എസ് ലെ ലക്ഷ്മിദയ എ എ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page