ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ്

അറിയിപ്പ് : ചാലക്കുടി ഗവ. വനിത ഐ.ടി.ഐ യിൽ പ്ലസ് ടു, ബിരുദ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീകാരത്തോടെ ഒരു വർഷത്തെ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടിക്കറ്റിങ് കൺസൾട്ടന്റ് കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. നേരിട്ടെത്തി അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഫോൺ: 8301830093/ 7025886804

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page