തെങ്ങിനും ജാതിക്കും ജൈവവളത്തിന് സബ്സിഡി പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ജനകീയസൂത്രണം 2023- 24 തെങ്ങിനും ജാതിക്കും ജൈവവളത്തിന് സബ്സിഡി പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

~പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ
~2023-24 വർഷത്തെ ഭൂനികുതി രസീതി-പകർപ്പ്
~അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ജൈവവളം വാങ്ങി ഒറിജിനൽ ജി.എസ്.ടി. ബിൽ
~ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ്
~ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്


അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 ഒക്ടോബർ 16

ജനകീയാസൂത്രണം തെങ്ങിനും ജാതിയ്ക്കും ജൈവവളത്തിന് സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 5 തെങ്ങോ 5 ജാതിമരമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

continue reading below...

continue reading below..

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/LHvranOVueb9L2MnR0w1SR
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O
subscribe YouTube Channel
https://www.youtube.com/irinjalakudanews

You cannot copy content of this page