അദ്ധ്യാപക ഒഴിവ്

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അദ്ധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ രേഖകൾ സഹിതം മാർച്ച് 24-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുൻപ് കോളേജ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിക്കുന്നു. നെറ്റ്, പി.എച്ച്.ഡി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9497656978 7994042456

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page