റോസി ചേച്ചിക്ക് പുതുവത്സര സമ്മാനമായി സ്നേഹഭവനം സമർപ്പിച്ച് മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പുല്ലൂർ : മരിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അതി ദരിദ്രവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്കുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുല്ലൂർ ഊരകം വെറ്റില…

You cannot copy content of this page