ഭരണി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

അറിയിപ്പ് : ഭരണി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാർച്ച് 24 വെള്ളിയാഴ്ച തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനത്തിനുള്ള പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.

You cannot copy content of this page